Generalforsamling

Referat af JIVE generalforsamling 22-11-23

 1. Valg af dirigent.

Poul takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet

 1. Valg af referent.

Christian blev valgt

 1. Årsberetning. Findes som særskilt bilag.

Resume: Musikvalget spænder vidt og har stor spredning mht. målgrupper, og drøftes ofte i bestyrelsen. 70% af billetterne sælges nu i Billetsalg.dk, og sammen med entre´ indtægten udgør tilskud fra Statens Kunstfond og Vejle Kommune fundamentet for foreningens drift.

Formanden rettede stor tak til Bygningen, publikum, Jives´ bestyrelse samt revisor Bent Siig Christensen. Afslutningsvis blev det forestående 40 års jubilæum i 2025 nævnt. En begivenhed alle glæder sig til.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Brug af de engelsksprogede tekster på hjemmesiden samt aflønning af musikere.

 1. Årsregnskab

Kirsten gennemgik regnskabet, der tidligere var godkendt af revisor, og generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 1. Budget

Kirsten gennemgik budgettet der efterfølgende godkendtes af generalforsamlingen.

 1. Kontingent for 2024

Kontingentsatser fortsætter uændret

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kirsten, Lars W, Poul og Per modtog genvalg. Carsten Verdoner blev 1. suppleant og Lars Hansen 2. suppleant

 1. Valg af revisor

Torben Hansen blev valgt

 1.  Eventuelt

Hvor bliver de unge af – og hvad gør Jive fremadrettet for at udbrede musiktilbuddet?

Afslutningsvis takkede formanden for fremmødet og den gode deltagelse.

 

Årsberetning 2022-23  v/formand Lars Wichmann

I 2022/23 har Jive afviklet 13 koncerter.  Deltagere angivet i parentes

2/7-22 Den franske kvartet ifbm. tour de France start i Vejle (40)
8/9 -22 Frans Bak trio (60)
21/9-22 Bojsen/Friis/Addemos (29)
7/10-22 Karmen Rõivassepp Quartet (43)
31/10-22 Sigurdur Flosason / Lars Jansson Kvartet (41)
30/11-22 Engelsholm Maluba (96)
19/12-22 Julekoncert med Spacelab (131)
2/2 2023 Odense bigband med Fredrik Lundin (59)
23/2 -23 HOLON Trio (29)
16/3-23 Claus Waidtløw Tenor legacy  (77)
18/4 -23 Rio Jazz 4 + Edu Neves (98)
20/5-23 NEZELHORNS (21)
7/6-23 Jorge Rossy Danish Vibes Quartet (37)

Det var 13 koncerter, der viser at Jive musikalsk spænder bredt, og har vide rammer, og at Jive har plads til både de etablerede navne og dem der er på vej. Det var gode koncerter, med fantastiske dygtige musikere og mange tilfredse publikummer. Og det var 13 koncerter, med en stor publikums spredning, på køn og alder. Men det var også 13 koncerter, der viser hvor svært, det ind imellem kan være, at få publikum til at komme til koncerter. Det var måske ikke nogen stor overraskelse, at nogle af de mere eksperimenterende bands, som Odense Big Band med Fredrik Lundin eller Nezelhorsn ikke trak mange. Ej heller var det en overraskelse, at vi kan have svært ved at trække folk ind til de mere ukendte navne som Holon trio. Men at også de kendte navne som Lars Jansson trak få folk, det er lidt af en skuffelse. Omvendt har vi også koncerter, hvor der kommer mange flere end vi måske havde regnet med. Men noget kunne tyde på, at vi ikke altid rammer publikums smag. Vi overvejer løbende i bestyrelsen om den musikprofil Jive har, nu er den rigtige og om det står klart nok for vores publikum. Men alt i alt var det et godkendt år. Der kommer stadig lidt færre tilhører end før corona, men der er en positiv tendens.

Under Corona kom vi for alvor i gang med at sælge billetter på nettet, og det er efterhånden noget vores publikum har taget til sig. I dag sælger vi ca. 70% af billetterne i forsalg via billetsalg.dk. Det fungere rimeligt og er en god hjælp til at lette det administrative.

Vejle bibliotek har taget initiativ til et samarbejde mellem JIVE, Vejle jazzklub og biblioteket omkring Vinterjazz. Samarbejdet har primært været omkring fælles markedsføring. Det forsætter ind i 2024 og så vil vi evaluere, hvor meget vi får ud af det.

Vi har i år som noget nyt oversat Jive’s program på hjemmesiden til engelsk, for at se om vi på den måde kunne få fat i ikke dansktalende publikummer. Vi vil i den kommende tid evaluere om det er noget vi skal forsætte med at gøre.

Jive’s økonomi er meget afhængig af tilskud fra Vejle Kommune og Statens Kunstfond, og vi er meget taknemlige for den hjælp vi får. Tildelingen af tilskud fra kunstfonden, er dog de sidste år kommet meget sent, vi har således endnu ikke fået svar for ansøgningen vedr. 2024. Det gør at vi er nød til at booke lidt i mørke og håbe på at vi får det vi har ansøgt om. Så vi håber at kunstfonden fremover vil forsætte med at støtte os og gerne give besked i god tid.
Vores faste revisor gennem de sidste 7 år, Bent Sig Christensen, har valgt at trække sig. Der skal fra bestyrelsen side lyde en stor tak for Bent’s indsats. Regnskabsåret 2022/23 endte med et lille underskud på et par tusinde kr. Det var efter planen. Efteråret 2023 ser ud til at være gået rigtig godt. Der er en klar fremgang i antal tilhøre og dermed også i indtjeningen. Det vil være dejligt hvis det holder.

I 2025 kan Jive fejre 40 år jubilæum. Det ser vi frem til og vi vil bruge det kommende år til at planlægge et godt og stort program, og vi er indstillet på at investere i det.

Til slut vil jeg gerne sige tak. Tak til vores gode trofaste publikum, det er jer der holder os i gang. Tak til de fantastiske jazzmusikere, det er jer der gør det hele værd. Tak til Bygningen, det er jer der sikre os et sted at være. Tak til Vejle Kommune og Statens Kunstfond, det er jer der gør det muligt. Tak til vores revisor, der sikre at der er styr på økonomien. Tak til medlemmerne af Jives bestyrelse, det er jer der gør det og I gør det godt.

Lars Wichmann Formand Jive Vejle den 22/11 2023

 

Referat JIVE generalforsamling 14-11-2022
1) Valg af dirigent Poul

Ifølge vedtægterne er generalforsamlingen konstateret lovligt indkaldt.

2) Valg af referent Per
3) Årsberetning v/formand Lars Wichmann

 

JIVE blev grundlagt 1985 og er altså 37 år gammel —

Den fulde årsberetning findes nedenstående

Årsberetning blev godkendt med akklamation.

_______

Som en tilføjelse kan det nævnes, at Mary’s Center, hvor Bygningen, Jives hjemsted ligger, er renoveret med stil, så der er et godt miljø, også for jazz.

4) Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen

 

Regnskab godkendt af revisor, Bent Siig Christensen, som også er Jive-ven.

Kirsten gennemgik regnskabet.

Udgift til lydmand er stor, men kan ikke gøres mindre med de krav der stilles af Bygningen.

Årets resultat er igen et budgetteret mindre underskud. Jives bundlinje er stadig positiv, da der er lidt på kontoen at tære på.

Regnskabet blev godkendt. Tak til Kirsten for gennemgang.

5) Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen

 

Budgettet dækker fra 1/7/23 til 30/6/24

Bestyrelsen blev orienteret om baggrunden for budgettet.

Der må igen i år budgetteres med et mindre underskud med de stigende omkostninger som er påløbet, især til lydteknikere.

6) Vedtagelse af kontingent for 2023

 

KONTINGENTET stiger fra kr.120 til kr.150.

Billetpriserne stiger også lidt.

Både kontingent og billetpriser har ligget stille i mange år.

Vi håber og tror ikke, at det vil skræmme publikum, da Jive tilbyder unikke oplevelser for de musikinteresserede.

Godkendt efter kort debat.

7) Indkomne forslag

 

Ingen forslag.
8) Valg af bestyrelses-medlemmer og suppleanter

 

Kathrine går ud. JIVE takker Kathrine for 15 års arbejde.

Lars Munch, som hidtil har været suppleant bliver nyt bestyrelsesmedlem.

Christian og Knud Erik genopstiller til bestyrelsen.

Karen går ud som suppleant. Tak til Karen for hendes indsats, især for at få en god balance m/k i koncert-udbuddet.

Ny suppleant blev Carsten Verdoner.

Der er således nu kun én suppleant.

OVERBLIK:
Bestyrelsen anno 2022-23:
Lars W
Kirsten
Per
Poul
Knud Erik (genopstillede)
Christian (genopstillede)
Lars Munch (nyvalgt fra suppleant til bestyrelsesmedlem)
Carsten V (nyvalgt suppleant)

9) Valg af revisor

 

Valg af revisor: Bent Siig Christensen tager en tur mere.
10) Eventuelt Per: JIVE i Kbh, evt. jazzdage i Holstebro?

Carsten V: Et antal programmer på engelsk kunne være fint til udlændinge/hoteller i Vejle.

Forslagene går videre i bestyrelsen.

Kathrine Kathrine fortalte om, hvorfor det er nødvendigt at træde ud nu. JIVE har selvfølgelig fuld forståelse for det og håber på, at Kathrine måske vender tilbage en dag.
Kathrine fik en lille gave af bestyrelsens medlemmer.
Vi har været begunstiget i de senere år via Kathrine at have flere koncerter med Henrik Gunde. Vi håber, det kan fortsætte på en eller anden måde.
Indtil da: Held og lykke, Kathrine!

 

Årsberetning v/formand Lars Wichmann

Jive er en musikforening i Vejle.
Grundlagt i 1985.

Jive arrangerer koncerter.

Vi arrangerer omkring 12 – 14 koncerter pr. år, primært i spillestedet i Bygningen.
Jazz koncerter. Moderne jazz og lignede. Der er for os ikke en fast kasse for, hvad der er moderne jazz, vi kan godt have tango på programmet, franske viser, ligesom det kan godt være noget der minder om beat på programmet.

Men stadig er overskiften i Jive: Moderne jazz, improvisation og leg med musik.
Primært med danske musikere, men også gerne udenlandske, specielt når de spiller sammen med danske musikere.

Den danske jazz scene er heldigvis meget stor og mangfoldig, så udvalget er stort og giver gode muligheder for variation.

Hvordan får vi så fundet den musik, vi gerne vil høre?

Først og fremmest er musikerne heldigvis gode til selv at henvende sig med gode forslag. Vi får mange mails, og mange tak for det, kære musikere.
Derudover er der altid nogle i bestyrelsen, der har hørt et godt band til koncert et eller andet sted, eller har hørt noget godt i radioen, læst om en god plade el.lign.
Eller vi får snakket med en musiker, der er i gang med et eller andet spændende projekt.

Vi forsøger at følge med i hvad der sker på den danske jazzscene.

Hvad spiller de i andre klubber?

Hvad har musiker xx gang i lige nu?

Hvad har vi i grunden spillet tidligere?

Men stadig kan vi blive overrasket over hvad vi kan overse, det kan være svært at følge med i det hele.

Vi ser det i Jive, som en del af vores forpligtelse at understøtte nye unge bands, hjælpe dem med at komme på scenen. Det er spændende og giver os nye interessante oplevelser. Det giver os desværre også nogle udfordringer med at lokke tilhørere til noget, de ikke kender, og dermed også udfordringer med økonomien og koncertformen.
Så vi kommer til at arbejde med hvordan vi bliver bedre til at arrangere den slags koncerter.

At få programmet til at gå op er lidt af et puslespil.

 • Det skal gerne være varieret, der skal gerne være et ungt band i hver sæson og gerne med et hovednavn hver sæson.
 • Koncerterne skal helst være pænt fordelt ud over halvåret.
 • Vores spillested i Bygningen skal være ledigt og musikerne skal kunne.
 • Programmet skal gerne være færdig i god tid, men der skal på den anden side være plads til at fange  gode tilbud, der evt. dukker op.
 • Det skal hænge sammen økonomisk. Både mht udgifter og mht forventet billetsalg.

Det kan godt volde bookeren noget hovedbrud ind imellem.

Alle i bestyrelsen kan byde ind med ideer til musik og med kommentarer til de forslag bookeren har samlet op, men det endelige ansvar for bookingen og sammensætningen hviler på bookeren.

Der kan være mange diskussioner i bestyrelsen om hvordan programmet skal se ud:

 • Hvor mange sangerinder skal der være på en sæson?
 • Hvor meget sax?
 • Skal der være bigbands?
 • Freejazz – hvor vildt må det blive?
 • Skal der være guitar?
 • Hvor mange penge skal vi bruge på kendte navne?

Ja, diskussionerne kan være mange.

Vi syntes selv at det lykkes at skabe et godt, spændende og varieret program hver sæson. Det håber vi også publikum er enige i, og de tilbagemeldinger vi får er positive.

Jive’s koncerter er i høj grad lytte-koncerter.

Det er ikke velset, at der er for megen snak mens musikken spiller – der skal lyttes.
Der må gerne klappes og jubles, men snakken skal gemmes til pausen.
Det er ikke os, der holder justits, det er publikum selv.

Vi drøfter ind i mellem om det er for “kedeligt”.
Skal der ikke mere liv, mere snak, mere råhygge i salen under koncerten?
Men vi holder fast i, at det er en koncert, hvor der skal være fokus på musikken…og det er råhygge!

Så snakker vi gerne i pauserne og før/efter koncerten.

Jive drives af frivillige.

Både til booking, til annoncering, til afvikling af koncerterne og til administration.
Vi er alle frivillige amatører.

Dvs. det er i høj grad lysten, der skal drive værket.

Os ni der driver Jive i dag, skal synes det er umagen værd.

Dels ved at vi selv kan høre noget god musik, selv være med at bestemme, hvad der kommer på programmet, dels ved at vi føler at publikum værdsætter vores arbejde, at musikerne værdsætter det og at dem der støtter os, værdsætter det.

Så er det naturligvis lidt nedtur, når vi har koncerter, der er dårlig besøgt.
Så vi forsøger at have fokus på det, der går godt.
På de publikummer, der kommer og syntes det er fedt.

Og at vi har det godt, også godt sammen og synes det er sjovt at være en del af Jive.

Vi skal undgå at drive rovdrift på hinanden, sikre at der ikke er nogle, der drukner i arbejde eller påtager sig mere end de i grunden har “båndbredde” til. Det er nogle gange en balancegang.

For vi skal også sikre, at der er plads til de gode ideer og nyskabelser.

Vi er i Jive privilegeret af, at vi har hænder nok, til det arbejde der er, vi har en god arbejdsdeling og kan i et vist omfang aflaste hinanden.
Og vi bliver ved med at ville bidrage år efter år.
Der er i den nuværende bestyrelse syv, der har været med i 10+ år.

Men alting har en ende.

I år har Kathrine desværre meddelt, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.
Kathrine har været med i 19 år, noget af tiden som suppleant og de sidste år som booker.
Så det skal være dig vel undt nu at trække dig ud, men vi vil savne dit bidrag. Der skal lyde en stor tak til Kathrine for mange års godt bidrag til jazz’en i Vejle.
Desværre har Karen også meddelt, at hun ikke genopstiller, så vi kommer til at mangle kvinder i bestyrelsen.

Det er desværre altid en udfordring med at tiltrække nye folk, både som nye hænder til arbejdet, men vigtigst for at sikre ny inspiration.
Og ny inspiration har vi brug for. Man bliver let fanget i gamle vaner når man har været med i mange år.
Så vi kommer til at arbejde på at finde nogle, der vil hjælpe og inspirere os, specielt med markedsføringen.

Tilhørere
Der kommer i gennemsnit omkring 50 tilhørere til koncerterne, med en ret stor spredning mellem de enkelte koncerter.
Publikum er typisk mellem 45-75 år, men der kommer også lejlighedsvis unge.
Vi ser mange forskellige mennesker i løbet af en sæson.
Der er selvfølgelig en hård kerne, der kommer til alle (eller bare mange) koncerter, men der er også en del, der kun kommer en gang imellem. Og næsten hver koncert byder på nye ansigter, og det er dejligt.

Der er som regel mange positive tilbagemeldinger efter en koncert fra glade publikummer, der syntes de har fået en god oplevelse.

Alligevel må vi konstatere, at det er et problem at fastholde publikum.
At få dem til at komme til flere koncerter.
Specielt at få dem til at være nysgerrige og komme til koncerterne selvom de ikke kender musikerne på forhånd.
Vi får ikke solgt budskabet godt nok og får ikke lokket publikum ned til os.
Der kommer for få til en del af koncerterne.

Og det er ikke blevet lettere efter Corona. Vi er stadig bagud i forhold til tidligere.
Det forsøger vi at gøre noget ved, men det er svært, vi er jo bare glade amatører, også når det gælder markedsføring.
Men det er et stadigt fokuspunkt for os at blive bedre til at få fat i vores publikum.

Reklamebudgettet er begrænset.

Vi bruger mange forskellige gratis kanaler for at nå ud med vores budskab:

 • Vi sender nyhedsbrev ud til ca. 600 modtagere før hver koncert.
 • Vi ser det som vores vigtigste kanal.
 • Vi gør også et aktivt arbejde for at indsamle nye modtagere, vi har en konkurrence ved hver koncert., og får ved hver koncert nye modtagere til nyhedsbrevet.
 • Vi har et trykt program, der ligger i Bygningen, på Bibliotekerne, div. hoteller mv. og uddeles til vores koncerter og uddeles ifbm vores koncert under Vejle Fjord festivalen. Det er det eneste af vores PR der koster penge.-, og vi diskuterer med mellemrum om vi bør reducere brugen mere.

Digital/online

Vi har en hjemmeside med program og div. info om foreningen. https://jive-jazz.dk/

Vi har en Facebook-side, med +1000 venner, mange af dem er musikere. Jeg vil vurdere at omkring 200 – 300 er publikummer fra Vejle området. https://da-dk.facebook.com/Jivejazz/

Vi er på Instagram, hvor vores kasserer og en del af vores gode publikummer jævnligt sørger for at lægge billeder op fra koncerterne. https://www.instagram.com/jivejazzvejle/

Herudover annonceres koncerterne på div. gratis koncert-kalendere:

 • https://www.bygningen-vejle.dk/koncerter/
 • https://www.kultunaut.dk/
 • https://www.livejazz.dk/
 • Vejle kommunes lysportaler ved indfaldsvejene.

Billetter sælges på:

https://www.billetsalg.dk

Så umiddelbart syntes vi, at vi burde være synlige for vores publikum, vi skal som sagt bare arbejde mere med at sælge det glade budskab.

Økonomi

Det er ikke nogen fantastisk forretning at lave jazz koncerter.
Der er gennemgående få publikummer og vores koncert-relaterede udgifter er stigende, det presser økonomien.

Både udgifter til lyd og lokale er gået markant op i løbet af året.

Groft sagt kan man sige, at der er omkring 5.200 kr i ikke-honorar baserede udgifter; lokaleleje, lydmand, stemning, koda, mad osv. til hver koncert.

Vi skal med andre  ord have solgt min. 40-50 billetter, før der er penge til musikken.

Vi modtager heldigvis honorarstøtte fra statens Kunstfond og fra Vejle kommune og det er vi meget taknemmelige for. Tilskuddet er en helt nødvendig forudsætning for at vi kan overleve.

Men økonomien sætter naturligvis grænser for, hvor store honorar-udgifter vi kan holde til.

Jive er heldigvis stadig relativt velkonsolideret, så vi er ikke i fare for at lukke lige på den korte bane, men udviklingen skal vendes.

Regnskabsåret 2021/22 gav et underskud på 34.000 kr.. Det var delvist planlagt for at sætte gang i publikum efter corona, men det er også et udtryk for at vi stadig mangler at få publikum tilbage efter corona.

Vi har, for at sikre en rimelig økonomi i de kommende år, desværre set os nødsaget til at hæve både kontingent og billetpriserne til 2023. Vi håber ikke, at det vil afholde vores publikum fra at komme.

Vi budgetterer dog fortsat med underskud i 2023, hvor vi stadig vil have fokus på at finde god navne der kan trække vores publikum tilbage.

Selv om det er koncerterne der er i fokus, så slipper selv en lille forening som Jive, ikke for noget administration.

Vi skal:

 • Lave regnskab, også for de enkelte koncerter
 • Lave budgetter
 • Ansøgninger
 • Håndtere bank og hvidvaskningsprocesser
 • Betale regninger og musikerne
 • Afstemninger af koncerterne
 • Opfølgning på om pengene gået i kassen
 • Holde styr på Nemid / MitID
 • Adm. af hjemmeside
 • Håndtere nyhedsbrev
 • Mødeindkaldelse, referat mv.
 • Annoncere koncerter på de forskellige platforme

…. osv

Det er ikke svært, men det kræver tid og fokus, og igen – vi er jo bare en flok amatører, som interesserer os for jazzmusik – ikke administration.

 

Jive har et godt samarbejde med Statens Kunstfond og med Vejle Kommune.

Og vi samarbejder med:

 • Engelsholm Højskole om 1-2 koncerter om året.
 • Vejle bibliotek om markedsføring af musik
 • Jazz i Trekanten om bl.a. Vejle fjordfestivalen (sammen med Vejle kommune).
 • Vi har gang i et samarbejde med Vejle bibliotek, Vejle kommune, Vejle Jazzklub og Jazz i trekanten om en Vejle udgave af Vinterjazz i feb. 2023.
 • Samarbejde med aktører i nærområdet vil fortsat have vores fokus.

Hvad har vi så haft af koncerter i 2022?

De to første koncerter blev ramt af Corona og blev skubbet, så vi kom lidt sent i gang. Men i gang kom vi.

 • Snorre Kirk Going Up – god koncert med pæn tilslutning
 • Hess – AC – Hess / Spacelab –  en udskudt julekoncert god og velbesøgt som sædvanlig
 • Andorra – spændende
 • Richard Andersson Quartet – Fantastisk fin koncert hvor Osgood spillede lufttromme.
 • Benny Andersen Tribute – En rigtig spændende begivenhed, der desværre ikke helt løb rundt for os.
 • Rune Fog Quartet – ungt og godt
 • I år havde vi som noget nyt en sommerkoncert. I anledningen af Tour de France starten i Vejle havde vi nemlig koncert med:  Den Franske Kvartet, en fin fransk aften.

Vi har igen i år deltaget i Vejle Fjordfestivalen, hvor vi har et godt samarbejde med Vejle kommune og Jazz i trekanten. Det var en god dag og vores koncert med Emil de Waal trio feat. Nulle var pænt besøgt.

 • Frans Bak trio – Dejlig lyrisk koncert, velbesøgt.
 • Bojsen / Friis / Addemos – Fin lille trio fra Århus
 • Karmen Röivassepp Quartet – spændende og godt.
 • Sigurdur Flosason / Lars Jansson Kvartet. En rigtig god koncert, men desværre med et skuffende antal tilhørere.

Og lige nu mangler vi 2 koncerter:

 • Maluba Orchestra på Engelsholm– skulle have været i januar
 • Hess – AC – Hess, Jives julekoncert

Til slut vil jeg gerne sige tak.
Tak til vores gode trofaste publikum, det er jer der holder os i gang.
Tak til de fantastiske jazzmusikere, det er jer der gør det hele værd.
Tak til Bygningen, det er jer der sikrer os et sted at være.
Tak til Vejle Kommune og Statens Kunstfond, det er jer der gør det muligt.
Tak til vores revisor, der sikrer at der er styr på økonomien.
Tak til medlemmerne af Jives bestyrelse, det er jer der gør det og I gør det godt.

Lars Wichmann
Formand Jive
Vejle den 14/11 2022

 

 

Referat JIVE generalforsamling 17-11-2021

1) Valg af dirigent
Poul Østergaard blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2) Valg af referent
Kirsten Lei Hansen valgt som referent fra generalforsamlingen

3) Årsberetning v/formand Lars Wichmann
Formanden aflagde beretning for året. Se nedenfor.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

4) Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
Kassereren fremlagde årsregnskabet for regnskabsåret 2020/21. Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisor. Årsregnskabet blev godkendt.

5) Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
Kassereren fremlagde budgettet for 2022. Ingen kommentarer til budgettet.

6) Vedtagelse af kontingent for 2022
Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent, dvs. 120 kr/år (60 kr/år for medlemmer under 26).

7) Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Per Aachmann, Poul Østergaard, Lars Wichmann og Kirsten Lei Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Lars Munch blev valgt som 1. suppleant, Karen Kolstrup valgt som 2. suppleant.

9) Valg af revisor
Bent Sig Christensen blev valgt som revisor.

10) Eventuelt
Jazz i Trekanten. Der blev spurgt til samarbejdet med Jazz i Trekanten. Formanden svarede, at Jazz i Trekanten havde opløst sig som forening og var omdannet til en selvejende institution og dermed var Jive udtrådt af foreningen. Der er fortsat et samarbejde med Jazz i Trekanten om arrangementer i Vejle-området, fx Vejle Fjordfestival.

Årsberetning v/formand Lars Wichmann

Overskriften for årets aktiviteter blev desværre igen: Corona, men selvfølgelig fylder jazz’en stadig meget.

Men lad mig starte med de mere administrative initiativer, vi har lavet det seneste år.

Vi har fået flyttet Jives hjemmeside til en ny leverandør, og efter noget bøvl, har vi det nu til at køre stort set uden problemer.

Vi har skiftet billetreservations system. Fra det meget lavpraktiske: send en mail til billetkontor / Kirsten, til det fuldt elektroniske Billetsalg.dk.
Pga coronaen opfordrer vi kraftigt alle til at købe billet på forhånd, så bliver en evt. kø mindre og vi slipper for at håndtere kontanter.
Det har givet os mange forudbestillinger og systemet har klart lettet processen – også selvom der stadig er et par mindre udfordringer med afregningen.
Overordnet har vores publikum også taget godt imod ideen, der er i dag betydeligt flere forudbestillinger end tidligere, men der har dog også været en del brok og klager.
Der er en del der syntes det er et dyrt overhead, hvis man køber en billet for 100 kr skal man betale omkring 18 kr. i gebyrer.
Der er også en del, der syntes at systemet er besværligt og svært at finde ud af.
Vi har dog valgt at forsætte med løsningen og håber at publikum med tiden finder ud af det.

Vi har igen i år deltaget i Vejle Fjordfestivalen, hvor vi har et godt samarbejde med Vejle kommune og Jazz i trekanten. Det var en god dag og vores koncert var pænt besøgt.

Det samarbejde vi tidligere har haft med Jazz i Trekanten omkring Trekantens jazzfestival er stoppet, da Jazz i Trekanten ikke længere kunne finde finansiering til projektet.

Vi har her i efteråret genoptaget vores samarbejde med Engelsholm Højskole – efter det har ligget stille i 1½ år pga. Corona. Det er et fint samarbejde, der giver os mulighed for at komme ud af Vejle med god musik og præsentere det for den yngre befolkning.

Derudover er vi sammen med andre musikklubber i Vejle, i dialog med Vejle Bibliotek, for at finde ud af hvordan vi ved fælles hjælp kan promovere musikken.
Vi kommer i løbet af foråret til at arbejde sammen med Vejle Kommune omkring lidt gang i gaden omkring Tour de France startdagen i Vejle. Vi afventer pt. næste skridt fra Vejle Kommune til projektet.

Vi har tidligere forsøgt at sætte gang i et arbejde med at skifte det noget slidte flygel vi har i Spillestedet ud med et bedre, det arbejde har dog af forskellige årsager ikke kommet videre. Jeg håber at vi kan få sparket gang i det i 2022.

Og så kommer jeg ikke uden om det længere.

Corona.
Restriktionerne på spillestederne stoppede vores koncerter fra Marts – April 2020 (hvor vi var nød til at aflyse / flytte 4 koncerter) og igen fra December 2020 (hvor vi var nødt til at aflyse en næsten udsolgt julekoncert) til Maj 2021.
I 2020 støttede vi musikerne, ved på trods af aflysningen, at udbetale honorar til dem.
Det syntes vi, vi skyldte dem.
Corona’en betød også at vi ikke rigtigt fik fejret Jive’s 35 år jubilæum i 2020.

Forårsprogrammet 2021 kom kun til at byde på 3 koncerter:
Seamus Blake, 11/5-21, i Bygningen
Tobias Stavnsgaard, 9/6-21, i Bygningen
Jan Harbeck, 24/6-21, i Bygningen
3 gode koncerter med rimeligt fremmøde.

Her i efteråret har vi haft fuldt program, med plads til en ekstra koncert der ikke blev annonceret i det trykte program.

Flying Jazzman Quintet Vejle Fjordfestival 28/8, Vejle havn
Mette Juul Quartet Bygningen 30/8
Kresten Osgood Quintet Bygningen 14/9
Rosalia de Souza / Jonas Johansen Bygningen 6/10
Jacob Danielsen Quartet Bygningen 28/10
Kalaha, Engelsholm Højskole 10/11
Gaardmand/Gunde/Fog/Rifbjerg Bygningen 15/11
Hess / AC / Hess, Bygningen 20/12 –

Musikken har været god og rimelig alsidig. Der har måske været lidt færre publikummer end i ”gamle dage” og vi må også konstatere at vi pt. har færre medlemmer end normalt.

Men vi er fortrøstningsfulde og regner med at de snart kommer tilbage – Julekoncerten er udsolgt og der er folk på ventelisten.

Så hvor efterlader det os så.

På trods af coronaen kom Jive økonomisk godt igennem de sidste knap 2 år.
I det regnskab vi fremviser i dag for 2020/21 har vi et overskud på knap 25 tkr., takket været god støtte fra Vejle Kommune og Kunstrådet. Det takker vi for.

Anderledes kommer det nok til at se ud i indeværende regnskabsår, hvor vi må forvente et tilsvarende underskud.

Musikmæssigt forsætter vi den stil vi har, med fokus på nyere dansk jazz og rytmisk musik, men der skulle også gerne snart blive åbnet så meget op til udlandet, så vi igen kan præsentere Jive publikummet for spændende udenlandske navne.

Samarbejde i bestyrelsen.
Jeg har sagt det før, men vil gerne gentage det.
Jive har en velfungerende bestyrelse. Diskussionerne om booking og musikønsker afspejler en god forskellighed mellem os, men med en respekt for hinanden. Arbejdet med booking, omtale, reklame, koncert afvikling, bartjans og administration kører godt og alle bidrager, hvor de kan.
Selv her i en Corona tid, hvor vi måtte snakke sammen virtuelt, har vi nogle gode produktive møder, hvor der også er plads til social snak.

Til slut vil jeg gerne sige tak.
Tak til vores gode trofaste publikum, det er jer der holder os i gang.
Tak til de fantastiske jazzmusikere, det er jer der gør det hele værd.
Tak til Bygningen, det er jer der sikre os et sted at være.
Tak til Vejle Kommune og Kunstrådet, det er jer der gør det muligt.
Tak til medlemmerne af Jives bestyrelse, det er jer der gør det.

Lukket for kommentarer.